בס"ד

מערכת שער עולמי?

 

מערכת זו הינה פלטפורמה מחשובית חדשה לניהול סחר החוץ של מדינת ישראל.

מטרתה לנהל את סחר החוץ ובו בעת לפשט את תהליכי הסחר, לייעל ולהוזיל את עלויות היבוא, והכל תוך שקיפות ונגישות המידע.

המערכת חדשנית ומתקדמת, פועלת עם מסרים אלקטרוניים ללא נייר כלל וכוללת מרכיב של חתימה דיגיטאלית, בעלת

ממשק נוח וידידותי, מספקת גישה וזמינות למספר מאגרי מידע ולראשונה נוצר שיתוף של כל גורמי קהילת סחר החוץ

לבסיס נתונים אחד. 

 

מה צריך בכדי לעבוד עם מערכת זו?

 

1. כרטיס חכם. כרטיס דיגיטלי המונפק ע"י אחת מהחברות המורשות ע"י המכס. באמצעות כרטיס זה יכול הלקוח ו/או סוכן המכס 

    להגיש בקשות עבור רשיונות יבוא אצל רשות מוסמכת, למלא ייפוי כוח לסוכן המכס.

2. יפויי כוח הניתן למילוי ב5 דרכים שונות:

 

א.     אפשרות ראשונה - שידור הטופס למכס ישירות עם כרטיס חתימה אלקטרונית של המרשה. מרשה שהינו בעל אמצעי חתימה אלקטרונית מאושרת יימלא את הטופס הממוחשב, יחתום בחתימה אלקטרונית מאושרת שהונפקה על שמו וישדר אותו למכס על ידי לחיצה על הכפתור "שליחת טופס למכס". אין צורך באימות החתימה. בתהליך זה אין צורך לצרף צרופה כלשהיא.

 ב.      אפשרות שנייה - מילוי ידני של הטופס על ידי המרשה ואימות החתימה ע"י המורשה שמשדר את הטופס למכס עם כרטיס החתימה האלקטרונית שלו. אם אין ברשות           המרשה אמצעי חתימה אלקטרונית, עליו להדפיס ולמלא את הטופס ולחתום עליו בפני המורשה (סוכן מכס, עורך דין או רואה חשבון, לפי העניין), אשר יאמת את החתימה וישדר את הטופס למכס בחתימתו האלקטרונית. לצורך אימות החתימה ע"י המורשה, על המרשה להציג בפניו את המסמכים הבאים:

 

1.      תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון זר, תעודת מעבר זרה).

2.      אם המרשה חותם על כתב ההרשאה בשם תאגיד, עליו להציג גם כתב הסמכה של התאגיד המסמיך אותו לחתום מטעמו.

3.      כמו כן, צריך לצרף את הטופס שמולא ידנית ע"י המרשה, הכולל את חתימתו הידנית על גבי הטופס.

 

צילומים של מסמכים אלה יצורפו ע"י המורשה לכתב ההרשאה, שישודר אלקטרונית על ידו למכס.

ג.      אפשרות שלישית - מילוי ידני של הטופס ע"י המרשה ואימות החתימה ע"י גורם שאיננו המורשה, שמשדר את הטופס למכס עם כרטיס החתימה האלקטרונית שלו. אם אין ברשות המרשה אמצעי חתימה אלקטרונית, עליו להדפיס ולמלא את הטופס, וביכולתו לחתום עליו בפני גורם מאמת, בעל חתימה אלקטרונית שאיננו המורשה. גורם מאמת יכול להיות סוכן מכס או עורך דין (גם אם אינם המורשים על פי כתב ההרשאה), משלח בינלאומי או עובד מכס או מע"מ. הגורם המאמת יאמת את החתימה, וישדר את הטופס למכס בחתימה האלקטרונית שלו. גם במקרה זה, לצורך אימות החתימה על המרשה להציג בפני הגורם המאמת:

               1.      תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון זר, תעודת מעבר זרה).

2.      אם המרשה חותם על כתב ההרשאה בשם תאגיד, עליו להציג גם כתב הסמכה של התאגיד המסמיך אותו לחתום מטעמו.

3.      כמו כן צריך לצרף את הטופס שמולא ידנית ע"י המרשה הכולל את חתימתו הידנית על גבי הטופס.

 

צילומים של מסמכים אלה יצורפו ע"י המורשה לכתב ההרשאה, שישודר אלקטרונית על ידו למכס.

ד.      אפשרות רביעית - שידור כתב ההרשאה למכס ואימות החתימה ע"י עובד מכס.  אם אין למרשה חתימה אלקטרונית, ביכולתו לבצע את אימות החתימה באמצעות עובד מכס. במקרה זה ,על המרשה לבצע את הפעולות הבאות:

1.      למלא את הטופס.

2.      לשדר אותו למכס ללא חתימה אלקטרונית.

3.      להתייצב בשלב שני בבית מכס קרוב, ולאמת את חתימתו על כתב ההרשאה בפני עובד מכס.

4.      לצורך אימות החתימה ,על המרשה להציג בפני עובד המכס תעודה מזהה ומכתב התאגיד אשר מטעמו הוא מבקש לחתום(אם זה המקרה) המסמיך אותו לחתום מטעמו. צילומים של מסמכים אלה יצורפו ע"י עובד המכס לכתב ההרשאה.

חלק ה' - חתימת "אדם אחר" בפני עובד מכס:

נדרש למלא חלק זה רק אם כתב ההרשאה ניתן ל"אדם אחר" כמוגדר בסעיף  1 /ד  של מסמך זה, והמרשה אינו בעל חתימה אלקטרונית. במקרה זה, על מקבל כתב ההרשאה (המורשה) לאשר כי המרשה חתם עליו בנוכחותו בתאריך מסוים, ולהתייצב בפני עובד מכס בבית המכס הקרוב על מנת לחתום שם בנוכחותו. המורשה יציג בפני עובד המכס את תעודת הזהות שלו ושל המרשה, וצילום מהן ייסרק ויצורף ע"י עובד המכס לכתב ההרשאה.

 

חשוב לדעת:

1.מסמכים מקוריים שהועברו בעבר למכס יישארו בידי היבואנים. על היבואנים להיערך ולשמור את מסמכי היבוא המקוריים למשך 7 שנים לצורך בדיקות וביקורות כוללות של המכס. 

2.כל תהליכי העבודה של שחרור מטענים ממכס יחייבו זמני טיפול גדולים הרבה יותר עד פי 10 מהתהליך הקיים,כולל סיווג שורה שורה בחשבון הספק ותוספות הקלדה מרובות מאוד. 

3.היערכות נכונה לקראת הפיילוט דורשת השקעות כספיות אדירות בתוכנה, תשתיות מחשוב, תקשורת וכמובן גיוס כוח אדם מקצועי .

ההשקעות הללו וזמני הטיפול הארוכים בכל משלוח מייקרים באופן משמעותי את עלות הטיפול בתיקי שחרור מהמס באופן משמעותי.